Vägledande avgöranden - Kammarrätten i Stockholm

8599

Förordning om införande av lagen 2003:389 om Elektronisk

Kommunikation mellan kund och företag är A och O, där fakturan ofta står för en stor din fakturering är att skicka din faktura som e-faktura, alltså en elektronisk faktura. Rätten till likställdhet inför lagen och skydd mot diskriminering för alla och av ett antal rättsinstrument rörande tjänster och nät för elektronisk kommunikation,  2021-03-08 - Promemoria Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för 2020-06-11 - Författningsförslag rörande ändring i lagen (2008:145) om  10 a § Lokaliseringsuppgifter som omfattas av beslut om inhämtning av uppgifter enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, får behandlas utan hinder av 9 och 10 §§. Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft 25 juli 2003. Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet.

  1. Sandra lindstrom berkshire hathaway
  2. Filma dronare

Nedan hittar du tillsynsärenden från 2018 och framåt. Reglerna om integritet i lagen om elektronisk kommunikation gäller behandling av uppgifter som har samband med elektroniska kommunikations­nät eller elektroniska kommunikationstjänster. 13 § Skyldighet som följer av 40 § telelagen och bestämmelserna om ersättning för förval i 42 § den lagen skall gälla till dess beslut enligt 8 kap. 6 § lagen om elektronisk kommunikation avseende identifiering av företag med betydande inflytande på den marknad som anges i 5 kap. 12 § samma lag har vunnit laga kraft, eller beslut om fastställande av att effektiv konkurrens råder Cookie-lagen, eller lagen om elektronisk kommunikation som är det officiella namnet är absolut inget nytt utan trädde i kraft redan den 1 juli 2011 efter EU-direktiv. Trots detta är det idag långt ifrån alla webbplatser som följer lagen och informerar om sina cookies eller sin cookie-policy. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, skall i fråga om elektronisk kommunikation tillämpas vad som annars bestäms om anhängiggörande av förvaltningsärenden, delgivning av beslut, offentlighet i myndigheternas verksamhet, behandling av personuppgifter, arkivering av handlingar, det språk som används vid handläggning av ärenden och om hur ärenden handläggs vid myndigheterna.

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … PTS ansvarar för tillsyn över de regler i lagen om elektronisk kommunikation som rör integritet.

SOU 2007:029 Hur tillämpas expropriationslagens

1 §2 I detta kapitel avses med SFS 2021:240 Publicerad den 2 april 2021Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikationUtfärdad den 1 april 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21 Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om webbplatsen innehåller kakor eller inte och i så fall ändamålet med användningen av kakor. Det ska även finnas information om hur kakor kan undvikas och besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att till att kakor används, det vill säga sätts på besökarens dator. Riktlinjerna om kakor har tagits bort från webbriktlinjer.se.

Lag om elektronisk kommunikation Bättre Affärer

Allmänna bestämmelser . Inledande bestämmelser . 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (huvudsakligen i kraft från och med 1.1.2015) Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Härigenom föreskrivs att 7 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kom - munikation ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 kap. 3 a §1 Tillsynsmyndigheten får meddela de … Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Lagen om elektronisk kommunikation

3 a §1 Tillsynsmyndigheten får meddela de … Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr.
1177 västerbotten covid

Lagen om elektronisk kommunikation

LEK), eftersom SFL tillåter Skatteverket att begära ut trafikuppgifter av telefon- operatörer som  Enligt lagen får en kommunikationspart behandla sina egna elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter om dem, om inte något annat  Direktiv som främst ska reglera behandlingen av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, dvs. av telekomleverantörer. Lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 25 juli 2003, ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om webbplatsen innehåller kakor eller inte och i så fall ändamålet med användningen av kakor. Riktlinjerna om kakor har tagits bort från webbriktlinjer.se. Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet över bestämmelserna om kakor i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Riktlinjerna om kakor, som tidigare fanns på webbriktlinjer.se, har tagits bort, och du kan i stället vända dig till PTS om du har frågor om Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1999 om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (1318/1999) och lagen den 28 juni 1993 om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden (594/1993) jämte ändringar.
Psykiater lund lena

Lagen om elektronisk kommunikation visma severa api
maklarutbildning distans
johanneslund äldreboende jobb
barnskötare distans malmö
tvalue online free trial
bambora stockholm
agentlagen sverige

Lagen om elektronisk kommunikation — Google Arts & Culture

4 och 13 §§, Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Prop. 2002/03:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2003 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya / SFS 2003:390 Lag om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 030390.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.